Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 CategoryView

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án năm 2018

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NĂM 2018

ĐĂNG THÔNG TIN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

(Kèm theo văn bản số: 140 /SKHCN-QLKH ngày  16  tháng 3 năm 2018

 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang) 

            1. Đề tài: Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Phục tráng giống lạc L14 nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, phục vụ phát triển sản xuất lạc giống, lạc hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; xây dựng được vùng sản xuất lạc giống L14 cho huyện Chiêm Hóa.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Điều tra, khảo sát tình hình sản xuất lạc tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; phục tráng, sản xuất giống lạc L14 siêu nguyên chủng; xây dựng mô hình trồng giống lạc L14 đã được phục tráng; tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và nông dân; xây dựng 01 nhà kho bảo quản lạc giống.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; 03 tấn  lạc giống L14 siêu nguyên chủng; 10 ha mô hình sản xuất giống lạc L14 đã được phục tráng; 01 hướng dẫn kỹ thuật phục tráng, sản xuất giống lạc L14; 20 cán bộ cơ sở và 280 lượt người dân được tập huấn; 01 nhà kho bảo quản lạc giống.

 2. Đề tài: Nghiên cứu nhân giống và phát triển giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu) tại tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Phát triển giống quýt ngọt không hạt, chất lượng tốt nâng cao hiệu quả kinh tế trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại huyện Hàm Yên và khu vực phía Nam, tỉnh Tuyên Quang.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống: gốc ghép, kiểu ghép, chăm sóc cây ghép trên vườn ươm giống quýt ngọt không hạt; nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên và khu vực phía Nam, tỉnh Tuyên Quang; nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng giống quýt ngọt không hạt tại huyện Hàm Yên.

 - Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả  đề tài; các chuyên đề nghiên cứu; 500 cây giống để trồng trên diện tích 5.000 m2; 01 hướng dẫn kỹ thuật.

  3. Đề tài: Thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Tuyên Quang

- Định hướng mục tiêu: Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực tiễn về thực hiện pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở tỉnh, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Lý luận và thực tiễn về thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đánh giá thực trạng việc thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Tuyên Quang; đề xuất giải pháp tăng cường thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; báo cáo các chuyên đề; các giải pháp đề xuất có tính khả thi và mang lại hiệu quả.

  4. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc nano bạc trên đế silic để sử dụng làm các đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) phát hiện tồn dư của các loại thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm từ cây chè

- Định hướng mục tiêu: Ứng dụng thành công phương pháp tán xạ Raman tăng cường bề mặt để phát hiện nhanh dư lượng một số hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) với độ nhạy đảm bảo được sự an toàn cho con người theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nano bạc có cấu trúc phức tạp  trên đế silic (Si) bằng phương pháp lắng đọng điện hóa, hoặc hóa học, hoặc phương pháp khác để dùng làm đế SERS; khảo sát ảnh hưởng của cấu trúc và các thông số khác nhau của các đế SERS đã chế tạo được lên phổ tán xạ Raman và hệ số tăng cường tán xạ Raman; ứng dụng các đế là các vật liệu nano bạc có cấu trúc phức tạp trên đế Si trong ghi phổ Raman để xác định sự có mặt của lượng vết của các phân tử hữu cơ; đề xuất các biện pháp cải tiến kỹ thuật.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; 02 quy trình chế tạo, phân tích; 40 đế SERS có dạng các cành lá nano bạc (AgNFs) trên đế Si (mỗi loại 20 đế); danh mục SCI công bố trên tạp chí quốc tế;

   5. Đề tài: Cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị bền vững tại tỉnh Tuyên Quang

- Định hướng mục tiêu: Trên cơ sở xác định rõ quan điểm, mục tiêu phát triển bền vững các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2030, đề xuất nội dung hoàn thiện, đổi mới cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của kinh tế địa phương nói chung, sự phát triển hạ tầng đô thị bền vững nói riêng trong mối quan hệ liên kết giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn ở tỉnh Tuyên Quang.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Điều tra, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách có liên quan; đánh giá thực trạng các hoạt động huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị giai đoạn 2012 - 2017 ở tỉnh Tuyên Quang; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, đổi mới hệ thống cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị bền vững nói chung và những cơ chế vận dụng cho từng đô thị của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và đến năm 2030.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; các báo cáo chuyên đề; báo cáo xử lý phân tích số liệu điều tra; các giải pháp đề xuất.

  6. Đề tài: Mô hình thu gom và xử lý rác thải với quy mô vừa và nhỏ ở các cụm dân cư của tỉnh Tuyên Quang

- Định hướng mục tiêu: Khảo sát công nghệ xử lý rác thải dựa trên cơ sở đối lưu tự nhiên của dòng vật chất do sự chênh lệch nhiệt độ tạo ra, áp dụng cho mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại một cụm dân cư xã, phường trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Khảo sát công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt; nghiên cứu công nghệ đốt rác; khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình; xác định được khối lượng và thành phần rác thải sinh hoạt hộ gia đình tại địa điểm xây dựng mô hình; xây dựng mô hình xử lý rác thải tại một cụm dân cư.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; mô hình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt công suất từ 5-8 tấn/ngày; hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật thu gom và xử lý rác thải; đề xuất các giải pháp quản lý, phân loại rác thải; 01 mô hình  quy mô khoảng 10.000 dân.

   7. Đề tài: Đánh giá, phân vùng khí hậu nông nghiệp và đề xuất hệ thống hỗ trợ (bản tin) phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng được kế hoạch canh tác phù hợp, hiệu quả, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, đảm bảo phát triển bền vững nền nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.  

- Dự kiến nội dung, quy mô: Tổng quan các nghiên cứu về đánh giá, phân vùng khí hậu nông nghiệp; đánh giá, phân vùng khí hậu nông nghiệp tại Tuyên Quang; đề xuất hệ thống hỗ trợ (Bản tin) phục vụ sản xuất nông nghiệp (áp dụng đối với các cây trồng được ưu tiên phát triển của tỉnh).

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; báo cáo đáng giá, phân vùng khí hậu nông nghiệp; báo cáo đề xuất hệ thống hỗ trợ; báo cáo giải pháp về cơ cấu giống cây trồng, thời vụ và các biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý.

8. Dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật (BioGreen)  phân hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất sản xuất rau.

- Định hướng mục tiêu: Hoàn thiện được công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm Bio green có chức năng phân hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật clo hữu cơ, carbamat và lân hữu cơ trong đất trồng rau tại tỉnh Tuyên Quang.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Xây dựng mô hình sản xuất thử chế phẩm vi sinh vật BioGreen; xây dựng mô hình 02 ha rau có sử dụng chế phẩm BioGreen; hoàn thiện và chuyển giao công nghệ, phổ biến kiến thức sử dụng chế phẩm tại các vùng sản xuất rau chuyên canh trên địa bàn tỉnh.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; 01 mô hình sản xuất thử nghiệm chế phẩm Bio Green; 02 ha mô hình trồng rau có sử dụng chế phẩm Bio Green; 01 hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chế phẩm BioGreen; 01 hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm BioGreen.

 9. Dự án: Ứng dụng công nghệ tưới phun mưa cho chè trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Ứng dụng công nghệ tưới phun mưa cho chè trên địa bàn huyện Sơn Dương, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng chè; giảm chi phí chăm sóc, bón phân, công lao động và giảm lượng nước tưới.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm triển khai ứng dụng công nghệ tưới; xây dựng 02 ha mô hình tưới phun mưa theo công nghệ Israel cho nương chè kinh doanh; tập huấn kỹ thuật cho 200 lượt người dân.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; 02 ha mô hình, năng tăng  15 - 20% so với đối chứng; 200 lượt người dân được tập huấn.

 10. Dự án: Nuôi cá nước lạnh thương phẩm (cá Tầm, cá Hồi) tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Định hướng mục tiêu: Xây dựng thành công mô hình nuôi cá Hồi, cá Tầm thương phẩm tại huyện Hàm Yên; đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi cá Hồi, cá Tầm thương phẩm cho cán bộ HTX và các hộ dân; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Tầm, cá Hồi thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

- Dự kiến nội dung, quy mô: Khảo sát, lựa chọn địa điểm thực hiện dự án;  Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ HTX và người dân; nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng mô hình nuôi cá Hồi, cá Tầm thương phẩm tại huyện Hàm Yên; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Hồi, cá Tầm thương phẩm.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; 10 bể (lồng) nuôi cá Tầm, cá Hồi thương phẩm đạt sản lượng 18 tấn; 03 cán bộ kỹ thuật và 50 lượt người dân được tập huấn kỹ thuật; 02 hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Tầm, cá Hồi thương phẩm.

* Điều kiện, hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

Được quy định tại Điều 7 và khoản 1, Điều 8 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

* Thời gian, nơi nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17 giờ ngày 18/5/2018.

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, số 433, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Kế hoạch và Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 027. 3823. 611; 027. 3922 089.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ


Các tin khác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thăm một số mô hình sản xuất tại huyện Yên Sơn    9/10/2018 9:21:31 AM
Giữ gìn và phát triển thương hiệu Rượu ngô men lá Na Hang    5/22/2018 2:22:33 PM
Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ    3/1/2018 2:01:56 PM
Đón nhận Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bánh gai Chiêm Hóa"    2/6/2018 2:27:01 PM
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2017    12/4/2017 9:34:43 AM
Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Tuyên Quang    11/1/2017 2:20:54 PM
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ    9/19/2017 9:06:57 AM
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    9/5/2017 3:50:54 PM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học    7/28/2017 3:49:22 PM
Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu    7/27/2017 3:04:47 PM
Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ    7/26/2017 3:15:54 PM
Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương    7/25/2017 2:01:36 PM
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng    7/18/2017 9:00:34 AM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử    6/23/2017 1:55:46 PM
Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017    6/21/2017 3:23:58 PM
Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch    6/21/2017 3:16:54 PM
Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu    6/19/2017 9:32:16 AM
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại    6/15/2017 3:28:40 PM
Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5    5/23/2017 1:44:54 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.