Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 
 Tin khác

Đoàn giám sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

         

         Sáng ngày 27/10/2017, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Tuyên Quang. Đoàn giám sát do đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phối hợp giám sát làm Trưởng đoàn.

Làm việc với Đoàn giám sát phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Trần Ngọc Thực, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang,...

Tại buổi làm việc với tỉnh, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của Đoàn giám sát tại tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Trần Ngọc Thực đã cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bùi Thị Thanh và các đồng chí trong Đoàn giám sát đã giành sự quan tâm đối với tỉnh Tuyên Quang, đồng thời mong muốn trong quá trình làm việc, Đoàn có những nhận xét, đánh giá cũng như gợi mở để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Được sự uỷ quyền của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ tại địa phương cũng như nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ, tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI), Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ; Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 04/02/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/5/2013 thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 04/02/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV); tỉnh cũng đã xây dựng cụ thể hóa được các văn bản, như: Quyết định số 105/QĐ-UBND, ngày 22/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân khóa XVII ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; ….

Công tác nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng được trú trọng, quan tâm triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực một cách toàn diện. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 132 đề tài, dự án khoa học và công nghệ, trong đó 123 đề tài, dự án cấp tỉnh, 09 dự án cấp nhà nước (07 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, 02 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ). Các đề tài, dự án đã tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới tiên tiến, hiện đại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã tập trung nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Dao, Tày, Thủy, Cao Lan, đã hoàn thành lập hồ sơ trình công nhận 133 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 250 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 02 khu di tích được công nhận khu di tích quốc gia đặc biệt (Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; khu di tích quốc gia đặc biệt Đại hội II Kim Bình, Chiêm Hoá); Hoàn thành lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Hoàn thành xây dựng hồ sơ quốc gia “Then Tày-Nùng-Thái Việt Nam” đệ trình UNESSCO công nhận di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch, lĩnh vực khoa học nông nghiệp đã tập trung nghiên cứu, phát triển về 5 cây (cây cam, chè, mía, lạc, cây lâm nghiệp), 2 con (trâu, cá đặc sản) chủ lực của tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao hiệu quả, giá trị các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, đưa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển bền vững. Trong tổng số 56 đề tài, dự án lĩnh vực khoa học nông nghiệp cấp tỉnh, cấp nhà nước có 18 đề tài, dự án nghiên cứu về 5 cây, 2 con chủ lực của tỉnh, chiếm 32,14%. Trên 30 sản phẩm chủ lực, đặc sản được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,...

Qua việc khảo sát thực tế tại cơ sở và nghe báo cáo đánh giá của tỉnh, các thành viên trong đoàn giám sát đã đánh giá cao sự chuẩn bị, cũng như sự triển khai bài bản việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ của tỉnh góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đoàn cũng trao đổi và đề nghị tỉnh làm rõ một số vấn đề như việc đổi cơ chế tài chính; cơ chế hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ,…Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tuyên truyền để vai trò của khoa học và công nghệ phát triển sâu, rộng hơn nữa; đưa ra lộ trình cụ thể xây dựng được nhiều các mô hình kinh tế hiệu quả. Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng của Trung ương để kịp thời xem xét, giải quyết.

Trong khuôn khổ chương trình giám sát, Đoàn giám sát đã đến làm việc với lãnh đạo huyện Hàm Yên và thăm quan mô hình vườn giống cây cam Sành tại xã Tân Thành, mô hình tái canh cam (trên đất chu kỳ II) tại xã Yên Lâm và mô hình trồng thử nghiệm giống cam rải vụ tại xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên. 

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ


Các tin khác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thăm một số mô hình sản xuất tại huyện Yên Sơn    9/10/2018 9:21:31 AM
Giữ gìn và phát triển thương hiệu Rượu ngô men lá Na Hang    5/22/2018 2:22:33 PM
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án năm 2018    3/28/2018 8:42:47 AM
Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ    3/1/2018 2:01:56 PM
Đón nhận Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Bánh gai Chiêm Hóa"    2/6/2018 2:27:01 PM
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2017    12/4/2017 9:34:43 AM
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ    9/19/2017 9:06:57 AM
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    9/5/2017 3:50:54 PM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học    7/28/2017 3:49:22 PM
Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu    7/27/2017 3:04:47 PM
Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ    7/26/2017 3:15:54 PM
Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương    7/25/2017 2:01:36 PM
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng    7/18/2017 9:00:34 AM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử    6/23/2017 1:55:46 PM
Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017    6/21/2017 3:23:58 PM
Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch    6/21/2017 3:16:54 PM
Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu    6/19/2017 9:32:16 AM
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại    6/15/2017 3:28:40 PM
Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5    5/23/2017 1:44:54 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.