Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Điều kiện hoạt động kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

Ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016). Một số quy định tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP  như sau:

 

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

2. Đối tượng áp dụng

- Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định.

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký

3.1 Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp có thông tin, phản ảnh hoặc kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện một hoặc các điều kiện hoạt động của tổ chức đăng ký là không phù hợp quy định hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông tin, phản ánh hoặc kết quả thanh tra, kiểm tra hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đánh giá tại cơ sở làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy định là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu kết quả đánh giá là không phù hợp với quy định thì tổ chức đăng ký chịu trách nhiệm trả chi phí đánh giá tại cơ sở.

3.2 Chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký:

Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp không còn hiệu lực khi bị chấm dứt hiệu lực. Trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký thực hiện như sau:

- Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm không duy trì đúng một trong các điều kiện hoạt động quy định tại điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc không hoàn thành trách nhiệm về quy định trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm theo quy định.

- Nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm không hoàn thành trách nhiệm thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trong lĩnh vực hoạt động đã được chứng nhận đăng ký theo phân công của người đứng đầu tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và phù hợp với lĩnh vực đã được đào tạo; Không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã thực hiện; Không thực hiện các biện pháp theo quy định để ngăn ngừa, phòng chống sự tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật của phương tiện đo, chuẩn đo lường trong quá trình sử dụng; Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về đo lường phải có trách nhiệm báo ngay với người đứng đầu tổ chức để phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quyết định chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đã cấp.

- Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm vi phạm pháp luật bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký, đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quyết định chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đã cấp.

- Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm bị phá sản hoặc giải thể, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quyết định chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký.

- Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đề nghị không tiếp tục thực hiện toàn bộ lĩnh vực hoạt động đã được chứng nhận đăng ký, trình tự chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký thực hiện như sau:

+ Tổ chức cung cấp dịch vụ gửi trực tiếp văn bản đề nghị kèm theo giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quyết định chấm dứt hiệu lực chứng nhận đăng ký.

4. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan quy định tại Nghị định này trên phạm vi cả nước.

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định tại Nghị định này trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

Nguồn: Chi cục TCĐLCL


Các tin khác
Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    9/5/2017 3:50:54 PM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học    7/28/2017 3:49:22 PM
Một số quy định về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu    7/27/2017 3:04:47 PM
Giới thiệu Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ    7/26/2017 3:15:54 PM
Giới thiệu Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương    7/25/2017 2:01:36 PM
Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng    7/18/2017 9:00:34 AM
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử    6/23/2017 1:55:46 PM
Quy định về dán nhãn năng lượng có hiệu lực từ ngày 10-02-2017    6/21/2017 3:23:58 PM
Một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch    6/21/2017 3:16:54 PM
Giới thiệu Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yâu cầu    6/19/2017 9:32:16 AM
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại    6/15/2017 3:28:40 PM
Hội nghị tập huấn về ISO 9001:2008 năm 2016    9/29/2016 2:56:49 PM
Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10    9/16/2016 9:09:42 AM
Quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường    9/14/2016 7:23:08 AM
Quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu    9/12/2016 10:07:51 AM
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    9/9/2016 2:47:56 PM
Quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường    9/7/2016 9:32:49 AM
Sử dụng và quản lý mã số mã vạch    9/8/2016 2:44:29 PM
Một số quy định về dán nhãn năng lượng    8/31/2016 3:31:05 PM

 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.