Trang chủGiới thiệuTin tứcHoạt động KHCNPhổ biến kiến thứcVăn bản QPPLTin khác
 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang

 

Ngày 11-9-2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

 

Dưới đây là toàn văn Quyết định:

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

 

Số: 282/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 9 năm 2012

 

 

 

 

Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ

khoa học và công nghệ Tuyên Quang

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 5/6/2006 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện Kết luận số 63-KL/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học và công nghệ; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang.

Căn cứ Thông báo số 03/TB-BCS ngày 21/8/2012 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận kỳ họp Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 20/8/2012;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 31/TTr-SKHCN ngày 10/8/2012 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 510/BC-SNV ngày 15/8/2012 về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang thuộc Sở Khoa học và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang.

2. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; có chức năng nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, hoạt động thông tin, tư vấn, phân tích, kiểm nghiệm, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của các Sở, ngành có liên quan.

Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại trụ sở cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

b) Tổ chức và phối hợp thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng kết quả từ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương;

d) Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về chuyển giao công nghệ, về sở hữu trí tuệ, về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá... phù hợp với quy định của luật pháp;

đ) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong nước và ngoài nước về hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật để phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm. Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án có tài trợ quốc tế về khoa học và công nghệ;

e) Tổ chức hoặc tham gia triển lãm các thành tựu khoa học và công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị trong tỉnh, trong nước và quốc tế;

f) Thu thập, cập nhật, lưu trữ, quản lý, khai thác sử dụng các thông tin khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác hoạch định chính sách của cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước; phối hợp hoạt động thông tin khoa học và công nghệ với các cơ quan có liên quan; tư vấn xây dựng và khai thác có hiệu quả mạng thông tin khoa học công nghệ của tỉnh;

g) Dịch vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa; phân tích, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

4. Bộ máy, biên chế:

a) Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các phòng chuyên môn, gồm 03 phòng:

+ Phòng Hành chính tổng hợp: Có Trưởng phòng; Kế toán; nhân viên văn thư, lưu trữ kiêm thủ quỹ, thủ kho, thống kê, phục vụ.

 + Phòng Thông tin khoa học và công nghệ: Có Trưởng phòng và các viên chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thông tin khoa học và công nghệ.

 + Phòng Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ: Có Trưởng phòng và các viên chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ.

b) Biên chế:

Biên chế Trung tâm là biên chế sự nghiệp, từ năm 2013 đến năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.

5. Kinh phí hoạt động:

- Ngân sách Nhà nước cấp trong 04 năm đầu (từ 2013 đến 2016); từ năm 2017 trở đi Trung tâm tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, thực hiện hạch toán độc lập và được tự chủ về tài chính, tự đảm bảo về nguồn vốn; Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao;

- Nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Nguồn thu hợp pháp từ các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.

6. Về chế độ hoạt động tài chính:

Trung tâm hoạt động theo cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các quy định về pháp luật tài chính hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

  

 

Chẩu Văn Lâm

 

Nguồn: Sở KH&CN


Các tin khác
Nghiệm thu Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu thóc Lâm Bình”    9/23/2015 4:05:59 PM
Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"    2/2/2015 8:05:14 AM
Cơ chế, chính sách mới về khoa học và công nghệ    6/4/2014 9:20:40 AM
Công bố Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020    10/4/2013 3:19:55 PM
Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang    1/21/2013 9:06:32 AM
Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x-quang chẩn đoán trong y tế)    10/11/2012 2:32:23 PM
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)    10/13/2015 8:59:33 AM
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế    10/15/2012 8:08:45 AM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy    10/10/2012 4:10:34 PM
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp chuẩn    10/10/2012 4:09:27 PM
Thủ tục đăng ký, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo    10/10/2012 4:08:22 PM
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ    10/10/2012 4:05:24 PM
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:02:46 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp    10/10/2012 4:01:05 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:57:24 PM
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ giải thể    10/10/2012 3:59:30 PM
Thủ tục chấm dứt hoạt động khoa học công nghệ của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ    10/10/2012 3:58:56 PM
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ (trong trường hợp bị mất, rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực)    10/10/2012 3:58:30 PM
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện thuộc tổ chức khoa học và công nghệ    10/10/2012 3:49:11 PM





 

Copyright © 2010 Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822523   Fax: (027) 3822709
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông thi từ website này.